W. Brytania, Rosja, energia - spojrzenie polskie i brytyjskie

Premier Cameron w Rosji. Przełamywanie napiętych stosunków brytyjsko - rosyjskich. W tym kontekście jedno porównanie. Polscy politycy mówią o tych stosunkach ciekawe rzeczy. Piotr Naimski w odpowiedzi na pytanie o możliwość inwestycji rosyjskich w Polsce (także w gaz łupkowy) podał przykład brytyjski:

- Gazprom usiłował kupić jedną z największych spółek dystrybuujących energię w Wielkiej Brytanii (...) i okazało się, że rząd brytyjski dysponował narzędziami, które doprowadziły do tego, że Gazprom odstąpił od tego zamiaru. W Polsce też będziemy mieli takie narzędzia - zaznaczył. Dodał, że te narzędzia zawarte są w projekcie, "a częściowo będzie to związane z ogólnym ustawodawstwem dotyczącym podejmowania decyzji w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa państwa".

PAP

Inaczej o stosunkach energetycznych z Rosją mówią Brytyjczycy. Warto przypomnieć strategiczny interes między BP i Rosnieftią ze stycznia tego roku. Rosnieft miała przejąć 5% akcji BP, a ta w zamian miała otrzymać 9,5% akcji Rosniefti. Angielscy dziennikarze byli zaszokowani, że BP oddawało tyle kontroli nad swoją firmą państwowej spółce rosyjskiej.

Rozpoczął się wtedy sposób wyścig po zasoby Arktyki. Rosja proponowała międzynarodowym gigantom udział w tych projektach na zasadzie wspólnych przedsięwzięć. BP miała złe doświadczenia z wierceniami podmorskimi w Zatoce Meksykańskiej, gdzie oskubano ją doszczętnie za wyciek ropy, a pojawiające się i znikające zakazy wierceń powodowały zmniejszenie zainteresowania tym regionem. Także Brazylia, która idzie drogą "nacjonalizmu surowcowego", przyznając jawnie swojej narodowej firmie większościowe prawa w wydobyciu z głębokiego oceanu - to wszystko czyniło ofertę Rosji bardzo artakcyjną.

Rosjanie wiedzą, że takie przedsięwzięcia potrzebują dziesiątek miliardów dolarów inwestyciji i najnowocześniejszych technologii. BP wiedziało, że potencjał tego regionu jest ogromny. Północne regiony Syberii to największe niezbadane jeszcze i nieeksploatowane regiony. Jeśli wstępne oceny okażą się dokładne, to będzie to jeden z kontraktów stulecia.

BP miało doświadczenia - inwestuje w Rosji od dwudziestu lat. Czasami stosunki są gorsze - BP miało kłopoty w Rosji dwa lata temu, gdy wewnątrz wspólnego przedsięwzięcia najbogatszych Rosjan i BP - BP-TNK zrodził się konflikt na temat strategii spółki. Rosyjska strona chciała rozwijać BP-TNK na inne rynki, BP - by pozostał to rosyjski oddział BP. Państwo rosyjskie wtedy odkryło w spółce szpiegów brytyjskich, a przepisy prawa pracy spowodowały, że dzisiejszy szef, Robert Dudley musiał chronić się za granicami Rosji, gdyż nie mał pozwolenia na pracę.

Alians między BP i Rosnieftią zakończył się niepowodzeniem. Od tego czasu pałeczkę w rosyjskiej Arktyce przejął Exxon. Anglicy są w coraz trudniejszej sytuacji. Ich dwa naftowe giganty BP i Shell mają ograniczone pole manewru z powodu brytyjskiej polityki. To nie może trwać długo. Brytyjska polityka nie ma sojuszników ani przyjaciół. Ma interesy.

Piotr Naimski jest ministrem do spraw energii w gabinecie cieni PiS. Chris Huhne jest urzędującym ministrem do spraw energii W. Brytanii. Zobaczmy, co mówił przy okazji podpisania umowy między BP i Rosnieftią:

BP_UK_Huhne_january_2011.jpg

Rząd W. Brytani wita strategiczny globalne partnestwo między BP i Rosnieft. To przełomowy kontrakt między dwiema największymi firmami naftowymi na świecie. I pogłębia związki biznesowe między W. Brytanią a Rosją. Rosja jest istotnie (centrally) ważna dla światowej energii, produkując 1/5 światowego gazu i 13% ropy naftowej. I dlatego wiadomość o dzisiejszym wydarzeniu jest dobrą wiadomością dla Wielkiej Brytanii, jej bezpieczeństwa energetycznego i dla całego świata. [...]

Rosyjskie ropa i gaz będą odgrywały główną rolę w zaopatrywaniu świata i kluczową rolę dla Europy. [...]

Dlatego witam nie tylko ten kontrakt, ale także pogłębioną współpracę między Wielką Brytanią a Rosją w tej dziedzinie. [...]

Jesteśmy bardzo zadowoleni (excited), że interesy W. Brytanii są posadowione głęboko w sercu jednego z ostatnich nieeksploatowanych miejsc na ziemi.

Jeśli ktoś chce wciąż przeciera oczy ze zdumienia, to polecam obejrzeć na własne oczy: BBC TV

Prawda że jest różnica w tych dwóch oświadczeniach, polskiego i brytyjskiego ministra? Niby oba o brytyjskiej polityce, a jakby nie o tej samej.

- - -

P.S. Prasa brytyjska bardzo ostro krytykowała kontrakt między BP i Rosnieftią. Żadnej krytyki (ani angielskiej ani amerykańskiej) nie było słychać przy kontrakcie Exxon z Rosnieftią.

Jakieś inne standardy? Możliwe, ale ta publikacja Guardiana przekroczyła nawet nasze standardy. Dlatego pozwalam sobie ją zamieścić.

Russia_Cameron_Guardian_12-09-2011.jpg

Nazwać własnego premiera "pożytecznym idiotą"... Tego nawet u nas nie spotkałem.

Tematy: 

Komentarze: 4

Gucio z Montrealu's picture

G.z M. - W tym "Guardianie" trafiłem na ...

... ciekawy komentarz / wpis;

deepestpink
12 September 2011 3:09PM
I don't really care what Putin gets out of it. He has a tame press and will put his own spin on it either way. It's what Cameron and vicariously us get out of it that matters.

I don't think our interests are served by trying to reform Russia were it even possible and were our lectures not counterproductive anyway. Russia likes authoritarianism and a strong leader. Always has, always will. and it is about time that our leaders stopped telling other countries how to run themselves and started talking about constructive matters on which we can agree. Like trade and cooperation.

Ciekawe ile jeszcze czasu będą potrzebowali moi południowi sąsiedzi żeby to zrozumieć ??? ... ;-)

Gucio z Montrealu

BBC

Zdaje się, że BBC już jakiś tydzień temu szumnie mówiło o tym, że żaden z wysoko postawionych brytyjskich polityków i dyplomatów nie zamienił słowa z panem premierem Putinem od 2008 r. (sic!) Napięte relacje na linii WB - Rosja ciągną się od czasu śmierci Litwinienki. Zapytany przez reportera BBC o to, czy jego wizyta w Rosji oznacza niejako odłożenie sprawy Litwinienki w kąt kosztem interesów handlowych Zjednoczonego Królestwa, pan premier Cameron zaprzeczył, ale dodał, że "Nie uważa, że powinna ona zamrozić relacje brytyjsko-rosyjskie". Taka zmiana frontu nie dziwi jeśli przyjąć, że bezpośrednim skutkiem tej jednej wizyty są umowy na 215 milionów funtów i nowo utworzone 500 posad w WB. Wśród 24, towarzyszących panu Cameronowi biznesmenów, jest też oczywiście Bob Dudley - prezes BP. Nawiasem mówiąc, ciekawy jest też fakt odmowy nawiązania współpracy sił specjalnych ze strony Camerona.

Ot, Brytyjczycy wyczuli dobry interes i w przeciwieństwie do naszych polityków potrafią to wykorzystać niezależnie od sympatii.

PS Też dziś piszę o WB, a dokładnie o tym co środowisko premiera Camerona sądzi na temat "Europy dwóch prędkości". Sprowokowały mnie do tego poniekąd wypowiedzi uczestników piątkowej debaty, moim zdaniem daleko przeceniających polski wpływ na to co obecnie dzieje się w Unii.

~tego brak (tegobrak.worldpress.com)

Andrzej's picture

Tłumaczenie na rosyjski

Na forum Usad'ba Ursy znalazłem tłumaczenie na rosyjski tego tekstu. Pozwalam sobie przytoczyć:

Великобритания, Россия, энергия – взгляд польский и британский

Перелом в напряжённых британско-российских отношениях. В этом контексте одно сравнение. Польские политики говорят об этих отношениях интересные вещи. Пётр Наимский в ответ на вопрос о возможности российских инвестиций в Польше (в том числе и в сланцевый газ) привёл британский пример:

- Газпром пытался купить одну из крупнейших энергетических фирм в Великобритании. (…) и оказалось, что британское правительство располагает инструментами, которые привели к тому, что Газпром отказался от этого намерения. В Польше у нас тоже будут такие инструменты, - заявил он.

И добавил, что инструменты эти заключаются в проекте, «а частично это будет связано с общим законодательством, касающимся принятия решений в вопросах, имеющих отношение к безопасности государства».
PAP

Иначе об отношениях с Россией в энергетике говорят британцы. Стоит напомнить стратегическую сделку между BP и Роснефтью в январе этого года. Роснефть должна была получить 5% акций BP, а та взамен – 9,5% акций Роснефти. Английские журналисты были шокированы тем, что BP отдавала столько контроля над своей государственной фирмой российской компании.

Тогда началась гонка за ресурсы Арктики. Россия предлагала международным гигантам участие в этих проектах на основе совместных предприятий. У BP был печальный опыт с подводным бурением в Мексиканском заливе, где с неё содрали семь шкур за утечку нефти, а появляющиеся и исчезающие запреты на бурение привели к уменьшению интереса к этому региону. Также и Бразилия, которая идёт путём «сырьевого национализма», явно наградив свою национальную фирму бОльшими правами в добыче из глубин океана, - всё это делало предложение России весьма привлекательным.

Русские знают, что такие начинания требуют десятков миллиардов долларов вложений и самой современной технологии. BP знала, что потенциал этого региона огромен. Северные районы Сибири – это самые большие не изученные ещё и не эксплуатируемые территории. Если предварительные оценки окажутся верными, то это будет один из контрактов века.

У ВР был опыт – она инвестирует в Россию уже двадцать лет. Иногда отношения ухудшаются – у ВР были проблемы в России два года тому назад, когда внутри совместно предприятия самых богатых русских и BP - BP-TNK разгорелся конфликт из-за стратегии компании. Российская сторона хотела развивать BP-TNK, расширяя её влияние на другие рынки, BP – чтобы это остался российский филиал BP. Российское государство тогда раскрыло в фирме британских шпионов, а законы о труде привели к тому, что нынешний глава, Роберт Дадли, должен был спасаться за границами России, поскольку не имел разрешения на работу.

Альянс между ВР и Роснефтью закончился неудачей. С тех пор эстафетную палочку в российской Арктике перехватил Exxon. Ситуация англичан становилась всё более трудной. Два их нефтяных гиганта, ВР и Shell, имеют ограниченное поле для манёвра из-за британской политики. Это не может продолжаться долго. Британская политика не имеет ни союзников, ни друзей. Только интересы.

Пётр Наимский является министром энергетики в теневом кабинете ПиС. Крис Хьюн – действующий министр энергетики Великобритании. Посмотрим, что он сказал по случаю подписания договора между ВР и Роснефтью:

Правительство Великобритании приветствует глобальное партнёрство между ВР и Роснефтью. Это переломный контракт между двумя крупнейшими нефтяными фирмами в мире. Он укрепляет деловые связи между Великобританией и Россией. Россия действительно важна для мировой энергетики, производя 1\5 всего газа и 23% нефти. И потому известие о сегодняшнем событии – это хорошее известие для Великобритании, её энергетической безопасности и всего мира. (…)
Российские нефть и газ будут играть главную роль в снабжении мира и ключевую роль для Европы. (…)
Поэтому я приветствую не только этот контракт, но также и углубление сотрудничества между Великобританией и Россией в этой области. (…)
Мы очень довольны тем, что интересы Великобритании прочно обосновались в сердце одного из последних не эксплуатируемых мест на Земле.

Если кто-то всё ещё протирает в изумлении глаза, то рекомендую посмотреть собственными глазами:
BBC TV

Правда, есть разница в этих двух заявлениях, польского и британского министра? Вроде бы оба о британской политике, но как будто не об одной и той же.

PS Британская пресса очень резко критиковала контракт между ВР и Роснефтью. Никакой критики (ни английской, ни американской) не было слышно по поводу контракта Exxon с Роснефтью.

Другие стандарты? Возможно, но эта публикация Guardian выходит за границы даже наших стандартов. Поэтому позволяю себе процитировать её.